Magunkról, az egri szociálpedagógus képzésről

Kedves Látogató! Nagyon jó helyen vagy! Ismerj meg minket! Tájékozódj az egri szociálpedagógus képzésről s ezek után hozz jó döntést!

A szociálpedagógia szak, 1991-ben indult Egerben. Azzal a nem titkolt feltevéssel, hogy az iskolarendszer, a közoktatás igényt tart majd olyan szakemberekre, akik valami mást tudnak, mint a klasszikus tanár-szakosok. Az akkori pszichológia tanszék csupa olyan oktatóval működött abban az időben, akik a gyakorlatból (gyermekvédelemben, nevelési tanácsadóból, gyógypedagógiai intézményből) ismerték az iskolák világát, hiszen napi munkakapcsolat kötötte össze őket. Vezetője Dr Estefánné, Dr Varga Magdolna, maga is gyakorló pszichológusként dolgozott korábban. Látható volt, hogy a pedagógiai szakmódszertani ismeret nem elégséges az iskolai nevelési problémák kezelésére, de a társadalmi működés következtében kialakult szociális problémák kezelésére sem. Ezért olyan program kidolgozását kezdték el az akkori tanszéki oktatók, ami egyrészt a prevenciót szolgálja, másrészt a már gyermekvédelmi esetté váltak életútját segíti, másrészt tanácsadást, pályaorientációt támogat.

Egyszerűbben, az első idők programja a gyermekvédelmet, és a pályatanácsadást támogatta. Erre az is bátorította a tanszéket, hogy az előbbihez szakmai tapasztalatok társultak, utóbbit pedig, külföldön volt lehetőség tanulmányozni, más hazai szakemberekkel együtt. Többek között olyan, a tanácsadásban Magyarországon jelentős kutatókkal, mint dr. Völgyesy Pál, dr. Szilágyi Klára, Ritoók Pálné dr. Ebben a kezdeti időben volt vendégoktatója a tanszéknek dr. Rókusfalvy Pál is, aki szintén az említett kör, jelentős képviselője.


A képzés indulása után röviddel, a levelező formát is kezdeményezte a tanszék, hiszen szerencsés, ha a pályán már dolgozó, tapasztalattal bíró szakemberek végeznek tereptanári tevékenységet, a nappali tagozatos hallgatók mellett.
Ezzel párhuzamosan a tanszéki szervezetfejlesztés is magindult. Látható volt, hogy a szociálpedagógus képzés az országban, magán viseli azokat a jegyeket, amelyeket az őt befogadó intézmény visel. Ha pedagógia, neveléstudományi tanszék indította a szociálpedagógus képzést, akkor nagyobb súly került a pedagógiai tudásanyagra- és mélyebb ismereteket is adott ebben a témában,- ha pedig pszichológia tanszék fogadta be, vagy dolgozta ki a programot, akkor a pszichológia tárgyak kerültek fókuszba. Ezért, szükséges volt olyan szakemberek képzését szorgalmazni, akik szociálpedagógusok, szociális munkások, szociológusok, szociálpolitikusok. A ma képző oktatók, már ebből a körből kerülnek ki s közben önálló Szociálpedagógia Tanszékké alakultunk.


Meggyőződésünk, hogy a segítésnek több szintje létezik, egymást kiegészítve, és nem gyengítve. Ma is jellemző a képzésre az az öndefiníciónk, hogy szociális esetek személyes, pszichológiai fókuszú támogatását célozzuk. A pszichoszociális megközelítés hangsúlyozása azt jelenti, hogy az egyén életét meghatározza az őt körülvevő környezet, így a beavatkozásoknak segítenie kell az egyén szociális adaptációját.
Az elmúlt évek alatt születtek olyan tanegységek, amelyek ezt támogatják. Abból a feltevésből kiindulva, hogy a klientúra gyermekekből és fiatalokból valamint az őket körülvevő társas és szociális környezetből tevődik össze, kidolgoztunk olyan képzési programokat, amelyeket adekvátnak gondoltunk és gondolunk jelen társadalmi helyzetben is. Feltettük, hogy néhány területen deficittel élnek ezek a fiatalok, nevezetesen értékfelfogásban, tudatos életúttervezésben, valamint elmondható hogy gyakoriak az érzelmi zavarok. Ezért ezek mindegyikére kidolgoztunk egy-egy programcsomagot. Az értékfeltáró csoportfoglalkozások, a konfliktuskezelés technikái, az életút tervezés módszertana, a viselkedéskorrekciós eljárások és a pályaorientációs foglalkozások mindegyike egyéni és csoportos módon képes a fent megjelölt célok elérésében segíteni a szakembert és a vele együtt dolgozó klienst is. Szociális csoportmunka során szükségletorientált programokat dolgozunk ki a szociális, gyermekvédelmi és köznevelési rendszerben megjelenő célcsoportokra, így a szociálpedagógus adekvát beavatkozásokkal képest választ adni a társadalmi változások által generált, vagy az egyéni élethelyzetekben előforduló normatív és paranormatív krízisekre. A képzés működése során szakirányokat is létrehoztunk, melyek a felsőoktatási törvény változásaihoz igazodva vagy hangsúlyosakká váltak, vagy beépültek a szakmai törzsanyagba. Így képzési kínálatunkat jellemzik a kriminálpedagógiai és tanácsadó szakirányokhoz kapcsolódó tanegységek is. (kriminálpszichológia, pályaismeret, egyéni tanácsadás, pályaorientáció)


Nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatói terepgyakorlatok szervezésére . A szociálpedagógus hallgatóinkat szívesen fogadják a környék és az ország köznevelési, szociális, gyermekvédelmi intézményeiben s szakmai, tereptanári és hallgatói visszajelzések alapján, büszkén mondhatjuk, hogy presztizs értéke van annak, ha valaki az egri képzéshez kötődik.
Oktatóink kapcsolata is szoros a tereppel. Bűnelkövető fiatalokra dolgoztunk ki közösen szociális készségfejlesztő képzési programot, melyet nagy sikerrel valósítottunk meg. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a helyi és a szűkebb térség szociális és gyermekvédelmi intézményeivel, ahol rendszeres külső munkatársként szakértünk, vagy projektekben dolgozunk, esetmegbeszéléseket és szupervíziókat tartunk. Szakmai tapasztalatainkat beépítjük a tantermi oktatásba.


Képzésünkre jellemző a probléma-centrikus oktatás, mely során a hallgatók tapasztalataira, gondolataira, tudására építünk s kooperatív módszerek segítségével, gyakorlati problémák fókuszba állításával, a személyközpontú megközelítés alapelvei szerint partnerként dolgozunk együtt szemináriumokon s folytatunk diskurzusokat előadásokon.
Kutatói tevékenységünknek eredményeként fejlesztjük a szociálpedagógia hazai irodalmát s hallgatóinkkal közösen működtetünk tudományos diákköri műhelyeket, ahol a közös munkának köszönhetően új kutatási témák jelennek meg. Ennek a műhelymunkának köszönhetően több helyezett hallgatóval is büszkélkedhetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákról.

A jelenlegi kutatási témák minden oktató életrajzában megtalálhatóak, de néhányat érdemes kiemelni, mert láthatóan ezek is kapcsolatban állnak a képzéssel:
- Segítők érték és attitűdvizsgálata
- Pályaszocializáció, és szakmai identitás
- Csoportmunka lehetőségei a szociálpedagógus képzésben
- Közösségek szervezésének és működtetésének módszertani sajátosságai
- Az önismereti munka sajátosságai a képzésben
- Tanulási folyamat segítésének lehetőségei
- Megváltozott tanárszerep sajátosságai és annak következményei, gyermekvédelmi aspektusai
- Felsőoktatásban lévő hallgatók értékvizsgálata

 

Elmondhatjuk a régióban és országosan is nevet szerzett a szociálpedagógia szak, szakma, és a munkáltatók (szociális ágazatban, gyermekvédelmi alap és szakellátásban, köznevelési ágazatban) szívesen alkalmazzák az EszterházyKároly Főiskolán végzett hallgatókat. Élő kapcsolatunk van a végzettekkel, tudománynapi rendezvényen, tanszéki rendezvényeken rendszeresen vannak jelen a már szakemberek. Az is képzési cél, hogy a gyakorlati munkában szerzett ismereteket a nappali tagozatos hallgatók, azoktól is megismerjék, akik a mindennapok során művelik.


Csatlakozz Te is hozzánk s bizonyosodj meg arról személyesen is, amit a fenti sorokban közvetítettünk feléd.

Baráti üdvözlettel: a Szociálpedagógia Tanszék munkatársai


< Vissza